EstLat 2020-2023

Eesti-Läti ühisprojekt militaarpärandi tutvustamiseks


Eesti-Läti piiriülese koostöö programm kiitis 2020. aasta alguses heaks rahvusvahelise koostööprojekti "Military Heritage" (Militaarajaloo pärand).

Militaarpärandi turism on Euroopas populaarne. Mitmed kuulsad sõjaajaloolised objektid meelitavad aastas ligi miljoneid turiste. Lätil ja Eestil on ühise militaarpärandi turismitoodete jaoks väga hea potentsiaal, sest naaberriigid on sattunud samasse geopoliitilisse protsessi: iseseisvuse väljakuulutamine ja selle kaitsmine relvaga Esimese maailmasõja taustal, okupatsioonivõimude muutused Teise maailmasõja ajal, rahvuslike partisanide vastupanuliikumine Nõukogude okupatsioonile pärast Teist maailmasõda ning taasiseseisvumine koos Nõukogude Liidu lagunemisega.

1. jaanuarist 2020 kuni 30. aprillini 2023 osaleb Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum partnerina Interregi Eesti-Läti programmi rahastatud projektis, et töötada välja ühine atraktiivne militaarturismi toode.  Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele. Projekti juhtpartneriks on  Läti Maaturismi Ühing, partnereid on kokku 24. 

Projekti raames kohendab sõjamuuseum soomusrongi nr 7 „Wabadus“ ümber püsiekspositsiooniks ning paneb üles infoviidad mitmele militaarpärandi objektile.

Projekti kogueelarve on 1 928 992,39 eurot, millest Eesti sõjamuuseumi osa on 180 680 eurot.

Eesti sõjamuuseumi poolne projekti koordinaator on Anu Viltrop, anu.viltrop(a)esm.ee.


NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Otsi