Toetused

Mittetulundusühingud ja sihtasutused võivad Eesti sõjamuuseumi kaudu taotleda riigieelarvest tegevus- või projektitoetust. Selleks peab nende tegevus või konkreetne projekt toetama Eesti sõjamuuseumi eesmärkide saavutamist sõjaajaloolise pärandi säilitamisel või sõjahaudade kaitse alasel tegevusel.

Vastav taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või paberil.
Laekunud taotlusi menetleb komisjon, kes teeb sõjamuuseumi direktorile ettepaneku rahalise toetuste andmise kohta. Otsuse allkirjastab direktor, sõjamuuseum annab taotlusega seotud otsusest teada kirjalikult.

Eesti sõjamuuseum sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu, milles on välja toodud tegevused või projekt koos eesmärkidega. Sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise leping avalikustatakse dokumendiregistris.

Kõik toetuse saajad on kohustatud esitama kirjaliku aruande rahalise toetuse kasutamise kohta.

Sõjaajaloolise pärandi ja sõjahaudade kaitse valdkonna tegevus- või projektitoetuste lisakonkurss aastaks 2024

Eesti sõjamuuseum kuulutab välja lisakonkursi tegevus- või projektitoetuste taotlemiseks 2024. aastaks sõjaajaloolise pärandi ning sõjahaudade kaitse valdkonnas. Konkursi eelarve on 20 911 eurot. Taotlusi saab esitada kuni 1. juunini 2024. Enne taotluse esitamist palun tutvuge dokumendiga: Sõjaajaloolise pärandi ning sõjahaudade kaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord


Dokumendid:Otsi