Sõjahauad

Eesti Vabariigis reguleerib Eestis asuvate sõjahaudade õiguslikku kaitset, korrashoidu, avalikku ligipääsu, tähistamise korda, ümbermatmise tingimusi ja teisi seonduvaid küsimusi Sõjahaudade kaitse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014061).

Kaitseminister on volitanud sõjahaudadega seotud tegevuse Eesti sõjamuuseumile, mis on ministeeriumi haldusalas tegutsev asutus.

Sõjamuuseum peab arvestust sõjahaudade üle, korraldab sõjahaudade otsimist, tähistamist ja hooldamist ning vajaduse korral ka säilmete ümbermatmist. Lisaks sõjahaudadele Eesti territooriumil kogub sõjamuuseum teavet ka eesti sõjahaudade kohta väljaspool Eestit.

Sõjahaudade registrisse kandmata sõjahauast palume teatada Eesti sõjamuuseumile telefonil 621 7410 või elektronpostiaadressil info@esm.ee.

Otsi