DOORS: Eesti sõjamuuseumi külastajakogemuse ja -kaasatuse uuendamine

E-publikatsioon Breaking the Digital Ceiling, Insights from DOORS – Digital Incubator for Museums


Projekti „Eesti sõjamuuseumi külastajakogemuse ja -kaasatuse uuendamine“ eesmärk on selgitada välja noorte arvamus sõjamuuseumi ekspositsioonilahenduse ja ekskursioonikorralduse osas ja sõnastada ettepanekud viimaste muutmiseks noortele atraktiivsemaks, sh võttes kasutusele erinevaid IT-lahendusi. Lühemalt öelduna: projektiga selgitatakse välja mida noored arvavad praegusest ekspositsioonist, kuidas seda nende arvates paremaks teha ja kuidas noori muuseumitöösse rohkem kaasata.

Projekti tulemusena sõnastatud ettepanekud ja soovitused aitavad muuta sõjamuuseumi noortele külastajatele huvitavamaks ja suurendavad noorte huvi ajaloo ja militaarvaldkonna osas. See omakorda toetab laiapindse riigikaitse eesmärkide saavutamist.

Projekti raames viiakse noorte seas läbi veebipõhine küsitlus ja korraldatakse muuseumis ühisekskursioone, mille lõpus toimuvas vestlusringis saavad noored oma arvamust avaldada. Küsitlusest ja vestlusringidest saadud tagasiside põhjal koostab projektimeeskond ettepanekud sõjamuuseumi ekspositsiooni kaasajastamiseks ja noorte kaasamise suurendamiseks.

Sõjamuuseum loodab, et projekt aitab muuta muuseumi noortele senisest populaarsemaks, noorte külastajate osakaal kasvab ja muuseumis on kasutusel rohkem tänapäevaseid IT-lahendusi.

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum on Muuseumide Digiinkubaatorite Võrgustiku DOORS liige. DOORS-i rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, toetusotsus nr 101036071.

Otsi